We moeten voorbij Covid-19 kijkenBlog Jos de Groot
Directeur Digitale Economie bij ministerie EZK

Er is in de hele samenleving veel in beweging gezet. Het Coronavirus is natuurlijk een ramp, maar op het gebied van digitalisering is het een blessing in disguise. We hebben vorig jaar de Digitaliseringsstrategie 2.0 bekend gemaakt. Met deze departement- en sectoroverstijgende strategie hebben we een nieuwe beweging in gang gezet; een gezamenlijke agenda om de maatschappelijke en economische kansen van digitalisering te benutten. Dat was heel veelbelovend, maar wij maakten ons ons wel zorgen over de voortgang in diverse sectoren. Het bleek lastig om de stap te zetten van pilot of proeftuin naar praktijk en schaalvergroting. We hadden daarom juist in maart een conferentie willen houden – de Conferentie Nederland Digitaal 2020 – rond het thema ‘opschaling’. Door de crisis zijn nu ineens enorme stappen gezet, met thuiswerken, met thuisonderwijs, met zorg op afstand. Over bijvoorbeeld dat laatste werd wel veel gepraat, maar je ziet nu dat het ook daadwerkelijk doorbreekt. Dat kan grote voordelen hebben. Patiënten hoeven niet meer voor elke afspraak een eind te reizen en in wachtkamers te zitten.

Thuiswerken

Tijdens deze crisis is duidelijk geworden dat onze infrastructuur de enorme belasting van thuiswerken en thuisonderwijs prima heeft kunnen verwerken. Iets om trots op te zijn. Daarnaast is nut en noodzaak van publiek private samenwerking juist tijdens Corona andermaal bevestigd. Een mooi voorbeeld uit de periode van thuisonderwijs: zoals bekend konden tal van kinderen niet meedoen bij gebrek aan een computer. Wij zijn in contact getreden met het bedrijfsleven en dat heeft geleid tot het meestal gratis beschikbaar stellen van apparatuur en leermiddelen; een unieke samenwerking.

Cybercriminaliteit

Maar Covid-19 heeft ook kwetsbaarheden met zich mee gebracht. Zo verscheen breed in de media dat cybercriminelen vanaf de start inspelen op de coronacrisis. Nederlanders zitten massaal thuis en maken extra veel en intensief gebruik van internet en internetdiensten. Phishing met urgente corona-berichten aan soms onzekere en kwetsbare mensen is inmiddels een bekende werkwijze. En het aantal DDOS aanvallen op bedrijven is in deze tijd sterk toegenomen.

Samenwerking

Deze ontwikkeling benadrukt nog eens het belang van het handen ineen slaan om zo cybercrime het hoofd te kunnen bieden. Daarom zijn bewustwordingscampagnes als Alert Online van cruciaal belang. En zoekt het Digital Trust Center de samenwerking met gemeenten op om het lokale bedrijfsleven weerbaarder te maken tegen cyberdreigingen.

Voortbouwen en vernieuwen

Corona moet ons juist stimuleren om door te gaan met investeren in innovatie en digitalisering. Vanuit de crisis voortbouwen en vernieuwen, dus niet terugvallen op de patronen van het oude normaal.. Ook op het terrein van digitale veiligheid! Dat is immers een belangrijke randvoorwaarde, die integraal onderdeel moet zijn voor het vertrouwen bij elke digitale stap. De investeringen in digitale veiligheid hebben gelijke pas te houden met investeringen in digitalisering.

De Coronacrisis heeft het belang aangetoond van het bundelen van onze krachten, sectoroverstijgend, publiek en privaat. Laten we dat in de (digitale) toekomst vasthouden en de handschoen met elkaar blijven oppakken!